De Louisa Stichting

De Louisa Stichting is verbonden aan de Orde van Vrijmetselaren in Nederland en heeft ten doel het verlenen van financiële hulp aan kinderen die in kommervolle omstandigheden verkeren en die geen aanspraak kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind. Gesteund worden kortlopende projecten gericht op duurzame verbetering van de leef omstandigheden en -mogelijkheden van kansarme kinderen, gebaseerd op humanitaire beginselen.

Bron: het blad Vrijmetselarij, jaargang 65, nr. 10, december 2011 (pub).

Tekst: Thom van Os – Foto’s: CMC/Paul Mellaart, e.a.

De geschiedenis van de Louisa Stichting begint in 1865 als de toenmalig Grootmeester prins Frederik van Oranje Nassau, de broer van Koning Willem II, een commissie instelt die een plan moet maken voor de realisering van een ‘opvoedingsgesticht’. Uiteindelijk koopt prins Frederik zelf een herenhuis aan de Haagse Nobelstraat dat hij beschikbaar stelt aan de commissie, die inmiddels is omgevormd tot College van Regenten en het bestuur vormt van een stichting.

Schenkstichting

louisa_stichtingOp verzoek van dit College van Regenten wordt de vrouw van prins Frederik, prinses Louise van Pruisen beschermvrouwe en naamgever van de stichting. Zo wordt in 1868 de Louisa Stichting formeel opgericht. Vele jaren is de belangrijkste taak van de Louisa Stichting de opvoeding, het kleden en onderhouden van kinderen van minvermogende vrijmetselaren. Na de inval door de nazi’s in 1940 nemen de bezetters de bezittingen van alle
vrijmetselaarsinstellingen in beslag en dus ook de bezittingen van de Louisa Stichting. De kinderen worden op straat gezet en zo goed mogelijk ondergebracht bij familieleden en behulpzame vrijmetselaren. Na de oorlog is het moeilijk om de geconfi sceerde bezittingen terug te vorderen. Het toenmalig College van Regenten heeft zeer volhardend uiteindelijk toch de schade tot een minimum weten te beperken. Omdat de panden van de Louisa Stichting in gebruik zijn genomen door de overheid, verkoopt het college uiteindelijk alle panden en wordt in het voorjaar van 1947 een nieuw pand aangekocht in Baarn. Door de verbeterde sociale voorzieningen en economische situatie is er steeds minder behoefte aan opvang van wezen of van kinderen van minvermogende vrijmetselaren. Uiteindelijk wordt tot sluiting overgegaan van het internaat op 1 augustus 2002. Mede ook omdat er geen kinderen van vrijmetselaren meer op het internaat zitten. In de periode na 1 augustus 2002 wordt het onroerend goed verkocht en de inventaris geschonken aan een instelling voor doofstomme kinderen in Praag. Met het kapitaal dat overblijft wordt de Louisa Stichting omgevormd tot een zogenaamde schenkstichting.

Criteria

Zoals gezegd heeft de Louisa Stichting ten doel het verlenen van financiële hulp aan kinderen die in kommervolle omstandigheden verkeren en die geen aanspraak kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind. De Louisa Stichting heeft op haar website heldere criteria gedefi nieerd waaraan projecten minimaal dienen te voldoen. Daarbij gaat de sympathie en waardering van de Louisa Stichting vooral uit naar kleinschalige projecten. Het College van
Regenten defi nieert dat ook wel als projecten van hart tot hart. De belangrijkste criteria voor een aanvraag zijn:

 •  de aanvraag moet (ook fi nancieel) worden ondersteund door een Nederlandse loge van vrijmetselaren;
 • de aanvraag moet worden ingediend door een rechtspersoon;
 •  het project is bedoeld voor kinderen die zich niet in voldoende mate kunnen beroepen op de Kinderrechtenchecklist, of anderszins in kommervolle omstandigheden verkeren;
 • de opzet van het project moet a-politiek, kerkelijk neutraal zijn en toegankelijk voor kinderen van alle gezindten;
 •  het project moet gericht zijn op het wegnemen van wat mensen van elkaar scheidt en het bereiken van een broederschap van mensen vanuit de beginselen van humaniteit en tolerantie;
 •  de steun moet gericht zijn op het later beter in staat te zijn als volwassene zelfstandig te functioneren;
 • een financiële bijdrage van de loge strekt tot aanbeveling.
Stichting Naar School

Stichting Naar School in Haïti kon in 2010 een vrachtauto aanschaffen.

Omdat de hoeveelheid aanvragen sterk toeneemt is de betrokkenheid van een loge van groot belang. Het is de verwachting, dat in de nabije toekomst aanvragen alleen nog maar gehonoreerd kunnen worden als de ondersteunende loge een fi nanciële bijdrage verstrekt.
Steun De Louisa Stichting heeft er voor gekozen om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk doelstellingen te blijven. Dat betekent dat er ook een aantal beperkingen zijn opgenomen ten opzichte van de aanvragen.

 

 

 

 
De Louisa Stichting geeft geen steun aan:

 •  projectaanvragen die niet worden ondersteund door een (Nederlandse) loge van vrijmetselaren;
 •  instellingen, organisaties en projecten die zich niet primair richten op kinderen;
 •  instellingen, organisaties en projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 •  projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren, of al afgerond zijn;
 •  organisaties die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatietekorten en/of overheadkosten;
 •  organisaties die een niet-projectgebonden aanvraag indienen;
 •  organisaties die naar oordeel van het bestuur van de Louisa Stichting over voldoende eigen vermogen beschikken om het project zelf te kunnen fi nancieren.

Zichtbaar

Vanzelfsprekend is de belangrijkste doelstelling van de Louisa Stichting het verlenen van fi nanciële hulp aan kinderen die geen aanspraak kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind. Daarnaast stelt het College van Regenten het op prijs als er na toekenning van een bijdrage voor een project op zaken zoals onder andere de website, nieuwsbrieven en jaarverslagen vermeld wordt dat de organisatie wordt gesteund door de Louisa Stichting,  onderdeel van de Orde van Vrijmetselaren. Op deze manier wil de Louisa Stichting bijdragen aan de maatschappelijke zichtbaarheid van de vrijmetselarij.

Toekomst

De financiële middelen die de Louisa Stichting tot haar beschikking heeft, zijn de opbrengsten van de beleggingen voortkomend uit de verkoop van het onroerend goed. Het College van Regenten overlegt op dit moment of het mogelijk is de Louisa Stichting in de toekomst ook aan fondsenwerving te laten doen. Op dit moment is het al mogelijk om schenkingen te geven aan de Louisa Stichting, maar dit wordt niet actief gecommuniceerd. De belastingdienst heeft de Louisa Stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status), waardoor de schenkingen aan de Louisa Stichting fi scaal aftrekbaar zijn. Op basis van deze erkenning is het mogelijk legaten en structurele schenkingen fi scaal gunstig aan de Louisa Stichting te geven. Op deze manier kan de Louisa Stichting in de toekomst nog beter aan haar doelstellingen voldoen en zoveel mogelijk projecten ondersteunen.

Heldere rapportage

Het College van Regenten gaat zeer zorgvuldig om met de verantwoording van de beschikbare middelen. Jaarlijks wordt er een zogenaamde goedkeurende verklaring afgegeven door een accountant. Dit houdt in dat de cijfers in detail worden gecontroleerd en er strakke formele en schriftelijk vastgelegde procedures zijn om tot schenking over te gaan. Omdat transparantie meer en meer gewenst is in onze huidige samenleving is het College van Regenten in overleg met de controlerende instanties op zoek naar een zo helder mogelijk rapportage aangaande haar activiteiten.

Toekomst

Op basis van deze nieuwe initiatieven en de huidige structuur blijft de Louisa Stichting zich inzetten voor de toekomst van kinderen. Ondanks de grote maatschappelijke veranderingen sinds haar oprichting, is de doelstelling in de kern gelijk gebleven. Het College van Regenten streeft er dan ook naar op basis van deze doelstelling een gezonde en positieve toekomst te scheppen voor alle kinderen.

Meer info 

Zie de website van de Louisa Stichting: www.louisastichting.nl
Tevens heeft de Louisa Stichting een nieuw bankrekeningnummer, te weten:

65.36.18.395 t.n.v. Louisastichting, Amsterdam.

 

Schoolkinderen in Toundourou, Mali.

Schoolkinderen in Toundourou, Mali.